Wakalar

2022-nji ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz dili okuw merkezi tarapyndan Aşgabat şäheriniň fransuz dili okadylýan orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda fransuz dili boýunça 2022-nji ýylyň aprel aýynda wideo aragatnaşyk arkaly...

30.04.22

2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkezi bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ýanyndaky gözlegler merkeziniň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Oňa degişli merkezleriň wekilleri gatnaşdylar.

28.04.22

2022-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen «Nusaýyň Parfiýa galalary» döwlet medeni-taryhy ýadygärligine gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň çäginde Parfiýanyň diplomatik gatnaşyklaryna bagyşlan...

27.04.22

2022-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Russiýa Federasiýasynyň  Daşary işler ministrliginiň Moskwa döwlet Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara hukuk fakultetiniň hem-de MDHGI-niň hukuk klubynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 25-27-nji apreli aralygynda geçirilmegi meýilleşdirilen  “Halkara hu...

25.04.22

2022-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Ma...

25.04.22

2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi  bilen ins...

23.04.22

2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili jenap Haýrul Hezri Bin Arefi bilen Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýewiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda...

20.04.22

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda  ýurdumyzyň daşary syýasat ugry dünýä ýurtlary bilen dürli ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilendir. Bu ugurda Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Ýaponiýa bilen gatnaşyklar hil taýdan täze derejelere çykýar. Esasan hem dostlukly Ýaponiýa döwleti bilen söwda-ykd...

15.04.22

Asyrlarboýy goňşuçylykda ýaşaýan türkmen we özbek halklarynyň taryhynda umumylyklar köpdür. Bu ýagdaý halklaryň arasyndaky däbe öwrülen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalanmagyna oňaýly täsirini ýetirýär. Türkmen we özbek halklarynyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň mäkäm binýadyna esaslanýan oňyn gatnaşyklar häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň dürli u...

13.04.22

2022-nji ýylyň 11-nji aprelinde türkmen-rus diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy mynasybetli wideoaragatnaşyk arkaly tegelek stol geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy täze wezipä girişmegi bilen gutladylar we onuň alyp barýan daşary syýasy işlerinde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etdiler.

11.04.22