Wakalar

2022-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginde «Halkyň Arkadagly zamanasy sungat nazaryýetinde» atly ýurdumyzyň şekillendiriş sungatynyň öwrenijileriň arasynda geçirilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerine baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Bäsleşik monografiýa ýa-da ylmy makala, katalog, makala ugu...

17.06.22

2022-nji ýylyň 13-14-nji iýuny aralygynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň we Gazak-German uniwersitetiniň bilelikde gurnamagynda talyplaryň arasynda BMG-niň kabul eden Durnukly ösüş maksatlary boýunça geçirilen halkara onlaýn olimpiadanyň milli tapgyry geçirildi. Bu onlaýn olimpiada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyk...

15.06.22

2022-nji ýylyň 13-nji iýunynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiň uçurym talyplary, magistrantlary üçin guralan «Hoş gal, talyp ýyllarym!» atly gutardyş dabara geçirildi. Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory, taryh ylymlarynyň k...

13.06.22

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen-malaý gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili jenap Haýrul Hezri Bin Arefi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň  okuw işleri boýunça...

09.06.22

2022-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Azerbaýjanyň ADA uniwersitetiniň arasynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli teleköpri geçirildi. Oňa Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Daşary işler ministrlikleriniň, ady agzalan ýokary okuw mekdepleriň weki...

07.06.22

2022-nji ýylyň 1-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa Türkmenistandaky daşary ýurt wekilhanalaryndan myhmanlar, çagalar döredijilik bäsleşiginiň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça ýeňijileri, şeýle-de institutymyzyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fak...

02.06.22

2022-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Marokko Patyşalygynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik ylymlary akademiýasynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly ulgam arkaly tegelek stol maslahaty geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Hal...

01.06.22

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Iňlis dili” dersi boýunça onlaýn ders bäsleşigi geçirildi.

...
31.05.22

2022-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Strategik barlaglar boýunça ylmy merkez bilen Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Daşary syýasaty öwreniş institutynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly tanyşlyk duşuşygy geçirildi. Oňa merkezleriň wekilleri gatnaşdylar.

...
31.05.22

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematikadan kämil baş çykarýan zehinli  ýaşlary ýüze çykarmak  maksady bilen, «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny», «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa ornaşdyrmagyň çäklerinde  halkara hem-de ý...

30.05.22