Wakalar

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, halypa diplomatlar, institutyň professor-mugallymlary, magistrantlary we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

20.03.23

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda ýurdumyzda sagdynlyk we ruhubelentlik ýörelgelerine eýerip, ýaşlary terbiýelemäge, bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge, türgenleriň ussatlyklaryny ýokarlandyrmaga gönükdirlen uly işler alnyp barylýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň...

17.03.23

Взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана. В прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией. Как известно, Протокол об установлении дипломатических отношений между нашими странами был подписан 8 апреля 1992...

16.03.23

2023-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen «Nusaýyň Parfiýa galalary» döwlet medeni-taryhy ýadygärligine gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň çäginde okuw sapagy geçirilip, ol Parfiýanyň diplomati...

13.03.23

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde "Täjigistan-Merkezi Aziýa: hoşniýetli goňşuçylyk, arkalaşyk, baky dostluk syýasaty" atly halkara maslahaty geçirildi.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik barlaglar merkezi tarapyndan Konrad Adenauer adyndaky Gaznanyň se...

13.03.23

2023-nji ýylyň 7-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Çili Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Rodrigo Enrike Arkos bilen duşuşyk geçirildi. Oňa Milli diplomatiýanyň ýokary okuw mekdebiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň we Döwletmämmet Azady adyndaky Türk...

07.03.23

2023-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda kompýuter grafikasy, himiýa, ýokary matematika  derslerinden bäsleşik geçirildi. «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny», «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmeg...

01.03.23

2023-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Oňa türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň “Ýaş diplomatlar” ylmy-gurnagynyň agzalary gatnaşdylar. Bäsleşige gatnaşyjylar «Gadymy Müsüriň we Mesopotamiýanyň medeni-diplomatiki mirasy: Ýa...

22.02.23

Garaşsyz hem baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda sport ulgamyna hem uly üns berilýär. Türkmen türgenleriniň döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlary eýelemegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Ine, şeýle ýaş türgenleriň biri-de, Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instit...

21.02.23

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn, ruhubelent adamlar bolup yetişmegini gazanmak möhüm döwlet wezipeleriniň biri bolup durýar.  «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda ýerine ýetirilýän işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gül...

08.02.23