Täze ýeňişlere tarap

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn, ruhubelent adamlar bolup yetişmegini gazanmak möhüm döwlet wezipeleriniň biri bolup durýar.  «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylymyzda ýerine ýetirilýän işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine we ilatyň, şol sanda ýaşlarymyzyň bagtly durmuşyny hasam gowulandyrmaga gönükdirilendir. Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň öňe sürýän ýaşlar syýasaty bilen bilim almak, ýaşlaryň başarnyklaryny ösdürmek we hünär ukyplaryny durmuşa geçirmek üçin ähli şertler döredildi.Häzirki wagtda sport jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine öwrüldi. Türkmen türgenleri bütin dünýä sport hereketine işjeň gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede guralýan ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri, medallary hormatly Prezidentimiziň sporty hem-de onuň düzümlerini ösdürmäge berýän ünsüniň we zehinlileri ýüze çykarmak, türgenleriň ussatlygyny ýokarlandyrmak üçin döredilýän şertleriň aýdyň netijesidir. Ine şeýle mümkinçilikleriň biri hem ýurdumyzda 2023-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 4-nji fewral aralygynda «Karatedo boýunça Türkmenistanyň 2022-nji Ýylyň kubogy» atly Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Şol ýaryşda hem  Türkmenistanyñ Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň I ýyl talyby Ýusup Garajaýew ikinji orny eýeläp, kümüş medala mynasyp boldy.

Ýeri gelende bellesek, talyp türgenimiz diňe bir ýurdumyzda geçirilýän ýaryşlarda däl, eýsem halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde baýrakly orunlara mynasyp boldy. Şeýlelikde biz hem ýaş türgene geljekde mundan beýläk hem ýeňişleri gazanyp, ýurdumyzyň at-abraýyny has hem belent derejelere göterilmeginde rowana ýollarda üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris!


Agakuwwat ALLABERDIÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 Halkara hukugy fakultetiniň öwreniji mugallymy.