Türkmenistan we Täjigistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga bagyşlanan duşuşyk

2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda türkmen-täjik gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi jenap Farruh Homiddin Şarifzoda bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýewiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda institutyň rektory institutda hereket edýän okuw we ylmy merkezleri barada, şeýle hem iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky, dostlukly ýurtlaryň gatnaşyklary, özara bähbitli hyzmatdaşlyk barada giňişleýin gürrüň berdi. Mundan başga-da, taraplar Halkara gatnaşyklary instituty we Täjigistan Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek babatda birnäçe teklipler ara alyp maslahatlaşyldy.

Resmi duşuşykdan soňra jenap Farruh Homiddin Şarifzoda üçin gurnalan çäräniň dowamynda abraýly myhman institutyň ylmy kitaphanasy hem-de halkara gatnaşyklary boýunça türk we iňlis dillerindäki kitaphanasy we «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşigi geçirilýän türkmeniň Ak öýi bilen ýakyndan tanyş boldy.


Merdan BERDINYÝAZOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymy