Taryhy gala taryhy gezelenç

2023-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen «Nusaýyň Parfiýa galalary» döwlet medeni-taryhy ýadygärligine gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň çäginde okuw sapagy geçirilip, ol Parfiýanyň diplomatik gatnaşyklaryna bagyşlandy.

Mekdep okuwçylary bu ýerde gadymy döwrüň beýik döwletleriniň biri bolan Parfiýa döwletiniň maddy medeniýetini we sungatyny özüniň arheologiýa gatlaklarynda saklap galan Köne we Täze Nusaý galalary bilen tanyşdylar. Gezelenjiň dowamynda “Nusaý” taryhy-medeni döwlet ýadygärliginiň wekilleri galanyň taryhy barada gatnaşyjylara örän gyzykly maglumatlary gürrüň berdiler.

Gezelenje gelen Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalary, ýagny institutymyzyň talyplary we mekdep okuwçylary şol döwrüň diplomatik gatnaşyklary barada özara söhbetdeşlik edip, pikir alyşdylar.

Gadymy ýadygärliklere gurnalan gezelenç okuwçylarda we talyplarda şanly taryhymyza, ata-babalarymyza, milli mirasymyza bolan buýsanç duýgularyny döretdi. Gezelenjiň ahyrynda oňa gatnaşyjylar "Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar" ýylynda ýurdumyzda ýaş nesilleriň ukyp-başarnyklaryny, zehin aýratynlyklaryny ýüze çykarmaga, watansöýüji ýaşlar bolup ýetişmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.


Kadyrmyrat ÖWEZGYLYJOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 Halkara hukugy fakultetiniň I ýyl talyby.


Şeýle hem bu barada şu ýerden okap bilersiňiz:

https://turkmenportal.com/tm/blog/59169