Duşenbe şäherinde "Täjigistan-Merkezi Aziýa: hoşniýetli goňşuçylyk, arkalaşyk, baky dostluk syýasaty" atly halkara maslahaty geçirildi

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde "Täjigistan-Merkezi Aziýa: hoşniýetli goňşuçylyk, arkalaşyk, baky dostluk syýasaty" atly halkara maslahaty geçirildi.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik barlaglar merkezi tarapyndan Konrad Adenauer adyndaky Gaznanyň sebit wekilhanasy bilen hyzmatdaşlykda geçirilen bu maslahata Merkezi Aziýanyň, ýagny Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Özbegistanyň strategik barlaglar we seljeriş merkezleriniň wekilleri, şeýle hem Täjigistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, Mejlisiniň deputatlary, Ylymlar akademiýasynyň professorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we garaşsyz syýasy bilermenler gatnaşdylar.

Maslahat iki tapgyrda geçirilip, onuň dowamynda sebit ýurlarynyň söwda-ykydysady, ulag-üstaşyr, syýahatçylyk, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary, azyk howpsuzlygy ýaly derwaýys meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ýollaryna degişli anyk teklipleriň üstünde durlup geçildi.

Çäre Merkezi Aziýanyň Döwlet baştutanlarynyň 5-nji konsultatiw maslahatyna taýýarlygyň çäklerinde geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, Merkezi Aziýanyň Döwlet baştutanlarynyň 5-nji konsultatiw maslahaty 2023-nji ýylyň 14-15-nji sentýabr aýynda Duşenbe şäherinde geçirilýär.    


Döwletmyrat MÄMMEDOW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklar institutynyň

 Strategiki barlaglar boýunça ylmy merkeziniň ylmy işgäri