“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 2-nji oýny

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 2-nji oýnunyň 2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda «Parfiýa we Hun döwletleriniň diplomatiýasy hem-de diplomatik däpleri» temasy boýunça geçirilýänligini mälim edýäris.

Şunuň bilen baglylykda, bäsleşigiň I saýlama tapgyrynyň 2-nji oýnuna gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylara degişli edebiýatlary okamagy maslahat berýäris.


1. Gurbanguly Berdimuhamedow. Janly rowaýat. – Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2011.

2. Gurbanguly Berdimuhamedow. Döwlet guşy. Roman. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013.

3. Gurbanguly Berdimuhamedow. «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy». Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016.

4. Gurbanguly Berdimuhamedow. “Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”. I neşir. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017.

5. Gurbanguly Berdimuhamedow. “Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”. II neşir. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2018.

6. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.

7. Gündogdyýew Ö. Türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan. – Aşgabat, Ylym, 2002.

8. Umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 5-11-nji synplary üçin “Türkmenistanyň taryhy” we “Dünýä taryhy” kitaplarynyň bäsleşigiň II tapgyrynyň temasy bilen baglanyşykly maglumatlar.

9. Parfiýa artilleriýasy - Öwez GÜNDOGDYÝEW. Taryh ylymlarynyñ kandidaty. "Esger gazeti" 11.03.1999 ý. //http://kitapcy.com/news/parfiya_artilleriyasy/2020-05-26-11553

10. Hun döwletleriniñ gurulyş we çöküş döwürleri - Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. // http://kitapcy.com/news/hun_dowletlerinin_gurulys_we_cokus_dowurleri/2020-05-03-11438

11. Amazonkalar hyýalmy ýa hakykat? - Öwez GÜNDOGDYÝEW. ''Owadan'' žurnaly, 1994, No: 6. //http://kitapcy.com/news/amazonkalar_hyyalmy_ya_hakykat/2020-05-01-11421

12. Öwez GÜNDOGDYÝEW - Türkmenler we Merkezi-Günbatar Ýewropa halklary. // http://kitapcy.com/news/turkmenler_we_merkezi_we_gunbatar_yewropa_halklary/2020-04-14-11280

13. Öwez GÜNDOGDYÝEW, taryh ylymlarynyñ kandidaty. "Diýar" žurnaly, 1997 ý. No: 2-3.-Geçmişdäki baýdaklarymyz //http://kitapcy.com/news/gecmisdaki_baydaklarymyz/2020-04-03-11116

14. Akynçylar otrýady. // http://kitapcy.com/news/akyncylar_otryady/2020-03-26-11005

15. Prof. Dr. Mehmet ALPARGU, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye. - Türküstan hanlyklary // http://kitapcy.com/news/turkustan_hanlyklary/2020-03-23-10978

16. Prof. Dr. Yuriy F. BURYAKOV, Özbekistan Bilimler Akademisi Semerkand Arkeoloji Enstitüsü / Özbekistan. Irki we orta asyrlarda Beýik ýüpek ýolunyñ ugrundaky orta aziýaly türkler. // http://kitapcy.com/news/irki_we_orta_asyrlarda_beyik_yupek_yolunyn_ugrundaky_orta_aziyaly_turkler/2020-02-13-10488

17. Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL. Ergenekonyñ ýeri we taryhy // http://kitapcy.com/news/ergenekonyn_yeri_we_taryhy/2020-02-13-10486

18. Ahmet TOKSOY. B.e.öñki 53-nji ýylda geçirilen türk gurultaýy // http://kitapcy.com/news/b_e_onki_53_nji_yylda_gecirilen_turk_gurultayy/2020-01-03-9986

19. Öwez GÜNDOGDYÝEW. Orta asyr türkmenleriniñ arasynda añtawçylyk ulgamy we onuñ ýola goýluşy // http://kitapcy.com/news/orta_asyr_turkmenlerinin_arasynda_antawcylyk_ulgamy_we_onun_yola_goylusy/2020-01-03-9966

20. Овез ГУНДОГДЫЕВ, ведущий научный сотрудник Государственного института культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока при Президенте Туркменистана, профессор. Из истории туркменской дипломатии // http://kitapcy.com/news/iz_istorii_turkmenskoj_diplomatii/2019-05-22-7039

21. Öwez Gündogdyýewiň «Aziýanyň gerçekleri» atly kitabyndan. Serhet goragy. // http://kitapcy.com/news/serhet_goragy/2019-03-10-5746

21.Aşgabat-keramatlyÄrsagyñşäheri. // http://kitapcy.com/news/asgabat_keramatly_arsagyn_saheri/2020-01-08-10027

22. Osman ÖDE. Merdana türkmen esgerleriniñ gazanan has beýik ýeñişleri / hronologiýa // http://kitapcy.com/news/merdana_turkmen_esgerlerinin_gazanan_has_beyik_yenisleri_hronologiya/2019-02-07-5073

23. Türkmen harby taryhy: Parfiýa patyşalygynda harby sungat // http://kitapcy.com/news/turkmen_harby_taryhy_parfiya_patysalygynda_harby_sungat/2019-01-19-4709

24.Gorkut ata eýýamynyň beýik serkerdeleri. // http://kitapcy.com/news/gorkut_ata_eyyamynyn_beyik_serkerdeleri/2019-01-27-4836

25. Osman Öde. Oguzhan eýýamynyñ beýik serkerdeleri // Oguzhan eýýamynyñ beýik serkerdeleri - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

26. Osman Öde. Türkmen harby taryhy: Göktürkmenleriñ müdimilik rowaç goşuny // Türkmen harby taryhy: Göktürkmenleriñ müdimilik rowaç goşuny - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

27. Osman Öde. Türkmen harby taryhy: Abdal türkmenleriniñ harby sungaty // Türkmen harby taryhy: Abdal türkmenleriniñ harby sungaty - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

28. Osman Öde. Türkmen harby taryhy: Parfiýa patyşalygynda harby sungat // Türkmen harby taryhy: Parfiýa patyşalygynda harby sungat - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

29. Osman Öde. Türkmenistanyñ Bitaraplygy we onuñ taryhy gözbaşlary // Türkmenistanyñ Bitaraplygy we onuñ taryhy gözbaşlary - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

30. Osman Öde. Türkmenleriñ Parfiýa şalygy / dowamy. 3. Parfiýanyň soňky ykbaly // Türkmenleriñ Parfiýa şalygy / dowamy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

31. Osman Öde. Türkmenleriñ Parfiýa şalygy / dowamy 2. Parfiýanyň soňky ykbaly // Türkmenleriñ Parfiýa şalygy / dowamy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

32. Osman Öde. TÜRKMENLERIŇ PARFIÝA ŞALYGY (Miladydan öňki 247-nji we miladynyň 227-nji ýyllary) // Türkmenleriñ Parfiýa şalygy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

33. Baýramgeldi ÇARYÝEW. ALTYN ÝAÝ, KÜMÜŞ OKLAR ýa-da türkmenleriň gudratly nagyşlary barada söhbet // Altyn ýaý, kümüş oklar - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

34. Baýramgeldi Çaryýew. Gök böri // Gök böri - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

35. Orazpolat Ekäýew. Mete han we Atilla // Mete han we Atilla - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

36. J.Annaorazow. "Owazañ Çyn-Maçyn daglar aşasy.." (Oguz-türkmen we hytaý gatnaşyklarynyñ taryhy) // "Owazañ Çyn-Maçyn daglar aşasy.." (Oguz-türkmen we hytaý gatnaşyklarynyñ taryhy) - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

37. Jumadurdy ANNAORAZOW. "OWAZAÑ ÇYN-MAÇYN DAGLAR AŞASY..." // "Owazañ Çyn-Maçyn daglar aşasy..." / makalanyñ dowamy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

38. J.Annaorazow. UNUDYLAN SERKERDE ýa-da şöhratly serkerde Bähram Par hakynda söhbet // Bähram Par - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

39. Jumadurdy ANNAORAZOW. BUMYN HAN TÜRKMEN (Göktürkmenleriň döwleti barada) // Bumyn Han - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

40. Jumadurdy ANNAORAZOW. METE HAN (Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti barada) // Mete han - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

41. Jumadurdy ANNAORAZOW. ISTEMI HAN TÜRKMEN (Günbatar Göktürkmen döwletiniň taryhy barada) // Istemi Han - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

42. Jumadurdy ANNAORAZOW. BILGE HAN TÜRKMEN (Göktürkmenleriň döwletiniň ösen döwri barada) // Bilge Han - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy şahslar (kitapcy.com)

43. Jumadurdy ANNAORAZOW. PARLARYÑ PARLAK POEMASY (Türkmenleriň Beýik Parfiýa şalygy döwründe dörän «Wis we Ramin» poemasy hakynda söhbet). // Parlaryñ parlak poemasy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Edebiýaty öwreniş (kitapcy.com)
Guramaçylyk topary.

Bäsleşik barada habarlar

https://www.turkmenistan.gov.tm/tk/habar/59295/parahatlygyn-yas-caparlary-baslesigin-ii-tapgyry

Bäsleşigiň I saýlama tapgyrynyň 2-nji oýny "Miras" teleýaýlymynda 01.01.2022 ý. we 03.01.2022 ý. senesinde ýaýlyma berildi.


Bäsleşigiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýny barada şu ýerde okap bilersiňiz.