“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 18-nji iýunynda final oýnunyň "Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: "Dialog — parahatçylygyň kepili" atly tema boýunça geçirilýänligini mälim edýäris.

Final oýnunyň menzilleri aşakdaky bellenilen ugurlardan ybarat bolar:

1-nji menzil: Gahryman Arkadagymyzyň "Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy" atly kitabynda bitaraplyk we hoşniýetli goňşuçylyk baradaky garaýyşlary, öwüt-ündewleri we nesihatlary

2-nji menzil: Hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň türkmen nusgasy we dünýä tejribesi

3-nji menzil: Öňüni alyş diplomatiýasynyň taryhy we häzirki zaman tejribesi

4-nji menzil: Türkmenistanyň diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlary

5-nji menzil: Türkmenistanyň köptaraplaýyn diplomatiýasy we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda sagat 14:00-da Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebine Aşgabat şäherinden we Ahal welaýatyndan agzalyga kabul edilen mekdep okuwçylary üçin 1,2,3-nji menziliň temasy boýunça hünärmenler tarapyndan ýörite okuw sapagy gurnalýar.

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda sagat 14:00-da Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebine Aşgabat şäherinden we Ahal welaýatyndan agzalyga kabul edilen mekdep okuwçylary üçin 4,5-nji menziliň temasy boýunça hünärmenler tarapyndan ýörite okuw sapagy gurnalýar.

Şunuň bilen baglylykda, bäsleşigiň final oýnuna gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylara degişli edebiýatlary okamagy maslahat berýäris.


Şunuň bilen baglylykda, bäsleşigiň final oýnuna gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylara degişli edebiýatlary okamagy maslahat berýäris.

1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşy (Aşgabat, 2022-nji ýylyň 19-njy marty)

https://www.milligosun.gov.tm/habar/turkmenistanyn-prezidenti-serdar-berdimuhamedowyn-wezipa-girismek-dabarasyndaky-cykysy-IkTuGfiECU

2. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda gepleşikler geçirildi (Aşgabat, 2022-nji ýylyň 2-nji apreli) 

https://tdh.gov.tm/tk/post/30876/turkmenistanyn-prezidenti-serdar-berdimuhamedow-we-hindistan-respublikasynyn-prezidenti-ram-nath-kowindin-arasynda-geplesikler-gecirildi

3. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aziýa — Ýuwaş umman suw sammitindäki çykyşy. (2022-nji ýylyň 23-nji apreli) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/589

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/62583/turkmenistanyn-prezidenti-serdar-berdimuhamedowyn-aziya-yuwas-umman-suw-sammitindaki-cykysy

4. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitindäki sanly ulgam arkaly çykyşy (27.01.2022) 

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/60472/turkmenistanyn-prezidenti-birinji-merkezi-aziya-hindistan-sammitine-gatnasdy

5. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Merkezi Aziýa – Hytaý» Sammitindäki sanly ulgam arkaly çykyşy (25.01.2022)

https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/539

6. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli geňeşiniň agzalary bilen duşuşygyndaky çykyşy (Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 1-nji marty) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/542

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/61243/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-turkmenistanyn-milli-genesinin-agzalary-bilen-dususygyndaky-cykysy

7. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyndaky çykyşy (Aşgabat, 2022-nji ýylyň 12-nji maýy) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/601

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/63137/milli-genesin-halk-maslahatynyn-baslygy-gurbanguly-berdimuhamedowyn-merkezi-aziya-dowletlerinin-we-russiya-federasiyasynyn-parlamentara-forumyndaky-cykysy

8. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisindäki çykyşy (11.02.2022) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/541

https://turkmenistan.gov.tm/index.php/tk/habar/60785/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-turkmenistanyn-milli-genesinin-halk-maslahatynyn-mejlisindaki-cykysy

9. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Merkezi Aziýa – Hytaý» sammitindäki sanly ulgam arkaly çykyşy https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/539

10. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli döwlet kabul edişliginde sözlän sözi (Aşgabat, 12.12.2021)

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/59418/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-halkara-bitaraplyk-guni-mynasybetli-dowlet-kabul-edisliginde-sozlan-sozi

11. “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahatyň (Parahatçylyk we ynanyşmak forumy) Jemleýji resminamasy (Aşgabat, 11.12.2021)

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/59398/parahatcylyk-we-ynanysmak-syyasaty-halkara-howpsuzlygyn-durnuklylygyn-we-osusin-binyady-atly-halkara-maslahatyn-parahatcylyk-we-ynanysmak-forumy-jemleyji-resminamasy

12. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy (Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 28-nji noýabry)

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/59033/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-ykdysady-hyzmatdaslyk-guramasynyn-15-nji-sammitindaki-cykysy

13. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti: Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy (28-nji noýabr, 2021-nji ýyl)

https://tdh.gov.tm/tk/post/29508/ykdysady-hyzmatdaslyk-guramasynyn-15-nji-sammiti

14. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitindäki çykyşy (Stambul, 2021-nji ýylyň 12-nji noýabry)

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/58564/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-turki-dilli-dowletlerin-hyzmatdaslyk-genesinin-dowlet-bastutanlarynyn-viii-sammitindaki-cykysy

15. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisindäki çykyşy (2021-nji ýylyň 15-nji oktýabry) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/415

https://tdh.gov.tm/tk/post/29074/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-garassyz-dowletlerin-arkalasygynyn-dowlet-bastutanlarynyn-genesinin-mejlisindaki-cykysy

16. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sanly ulgam arkaly çykyşy (2021-nji ýylyň 23-nji sentýabry) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/537

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/57270/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-birlesen-milletler-guramasynyn-bas-assambleyasynyn-76-njy-mejlisindaki-sanly-ulgam-arkaly-cykysy

17. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky çykyşy (Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabry)

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/56770/turkmenistanyn-prezidenti-gurbanguly-berdimuhamedowyn-talyplar-we-okuwcylar-bilen-geciren-dususygyndaky-cykysy

18. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndaky çykyşy (Awaza, 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/535

19. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahatynda eden çykyşy (Aşgabat, 2020-nji ýylyň 12-nji dekabry) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/492

https://uae.tmembassy.gov.tm/tk/news/72316

20. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumyna gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi (Aşgabat, 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/468

21. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi (21.09.2020) https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/465

22. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 62-nji sessiýasynda edilen çykyş (Nýu-Ýork ş., 26.09.2007ý.) // Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler 11.— Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2009. - sah. 222 https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2F1f5bf7bb-e2b7-4fce-9910-8b88daa1fe0f

23. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasynda edilen çykyş. Nýu-Ýork ş., 23.09.2009ý. // Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 3-nji tom - Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2010 - sah.341  https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2F5a3fed6e-7286-4d32-8deb-7bec0df34155

24. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasynda edilen çykyş. Nýu-Ýorkş., 20.09.2010 ý.// Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 4-nji tom. - Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2011. - sah.372 https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2F7edc7e47-c258-474c-bfeb-db02646b0dce

25. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 66-njy mejlisinde edilen çykyş. Nýu-Ýork ş., 23.09.2011 ý . //Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 5-nji tom - Aşgabat: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi, Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy, 2012. - sah. 319 https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2F63e209fa-8e5a-4f56-8d0a-04bfe1cedb3e

26. BMG-niň durnukly ösüş boýunça «Rio+20» maslahatynda edilen çykyş. Rio-de-Žaneýro ş., 21.06.2012ý.// Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 6-njy tom. - Aşgabat: Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiwi, 2013. - sah.348

https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2F7e091a00-2087-4810-b81f-25d74986e50a

27. Ýaponiýa saparyň jemleri boýunça Türkmen döwlet habarlar gullugyna berlen interwýu. 13.09.2013 ý. //Gurbangufy Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 7-nji tom. - Aşgabat: Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiwi, 2014. - sah. 405 

https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2Fbeb86319-0d66-4195-9736-3ac65005fd4d

28. Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň IV sammitinde edilen çykyş. Astrahan ş., 29.09.2014 ý. //Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Saýlanan eserler. 8-nji tom. - Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. - sah.421

https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2Fe2bbbfe5-d341-41cc-9cb0-47e038f084ec

29. Türkmenistanyň Bitaraplygy: parahatçylygyň we ösüşiň syýasaty. - Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. https://neutrality.gov.tm/library/tk/reading?src=books%2Fcd562075-94da-4d14-9860-3fc3c8a5b6c7

30. Türkmenistanyň Bitaraplygy: parahatçylygyň we ösüşiň syýasaty. - Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. https://neutrality.gov.tm

31. Birleşen Milletler Guramasynyň 1992-nji ýylyň 2-nji martyndaky Türkmenistany agzalygyna kabul etmek barada A/RES/46/229 belgili Rezolýusiýa.

32. BMG-niň Baş Assambleýasy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda A/RES/50/80 belgili Rezolýusiýa. (25 döwlet awtordaş)

33. 2008-nji ýylyň 19-njy dekabrynda A/RES/63/843 belgili «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň orny» atly Rezolýusiýa. (57 döwlet awtordaş)

34. 2013-nji ýylyň 17-nji maýynda A/RES/67/263 belgili «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde onuň hyzmaty” atly Rezolýusiýa. (71 döwlet awtordaş)

35. 2014-nji ýylyň 19-njy dekabrynda A/RES/69/213 “Durnukly ösüş üçin halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň orny" atly Rezolýusiýa. (66 döwlet awtordaş)

36. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda A/RES/69/285 belgili «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Rezolýusiýa. (47 döwlet awtordaş)

37. 2015-nji ýylyň 22-nji dekabrynda A/RES/70/197 “Durnukly multimodal ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegine ýardam bermek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasynda hemmetaraplaýyn gatnaşyklary üpjün edilmegi ugrunda” atly Rezolýusiýa. (84 döwlet awtordaş)

38. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda A/RES/71/275 belgili «Halkara Bitaraplyk güni » atly Rezolýusiýasy, (33 döwlet awtordaş)

39. 2017-nji ýylyň 17-nji noýabrynda A/RES/72/7 “BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkeziniň orny” atly Rezolýusiýa

40. 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda A/RES/72/212 «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Rezolýusiýa (74 döwlet awtordaş)

41. 2018-nji ýylyň 8-nji martynda Howpsuzlyk Geňeşiň 8199-njy mejlisindäki S/RES/2405 Owganystanda halkara tagallalaryny goldamak barada kabul eden Rezolýusiýasy

42. 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde A/RES/72//L.43 «Bütindünýä welosiped güni» atly Rezolýusiýa (56 döwlet awtordaş)

43. 2018-nji ýylyň 12-nji aprelinde A/RES/72//L.42 «Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Rezolýusiýa (19 döwlet awtordaş)

44. 2019-njy ýylyň 28-nji maýynda A/RES/73//297 (A/RES/73//L.87 ) «Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Rezolýusiýa (21 döwlet awtordaş)

45. 2019-njy ýylyň 9-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde Birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleri boýunça başlyklyk etmegiň Beýannamasynyň kabul edildi

46. 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda Baş Assambleýanyň 73-nji sessiýasynyň 106-njy umumy mejlisinde A/RES/73//338 «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Rezolýusiýa (73 döwlet awtordaş)

47. 2020-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi.

48. 2020-nji ýylyň 25-nji iýunynda «Durnukly ösüş ulgamynda maksatlary durmuşa geçirmegi maliýeleşdirmek: maliýeleşdirmegiň integrirlenen milli gurallarynyň orny» atly halkara okuw maslahatynyň (25.05.2020) işiniň netijeleri boýunça Beýannama Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasynyň (Gün tertibiniň 19-njy bölümi) resminamasy hökmünde kabul edildi.

49. 2020-nji ýylyň 7-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynda Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasatynyň orny” atly rezolýusiýa kabul edildi.(34 döwlet awtordaş)

50. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde ähmiýeti” halkara maslahatynyň jemleýji resminamasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi.

51. 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 59-njy mejlisinde “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny” atly rezolýusiýa kabul edildi.(72 döwlet awtordaş)

52. 2020-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 47-nji mejlisinde “Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde we tutuş dünýäde halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi saklamakda hem-de pugtalandyrmakda bitaraplyk syýasatynyň orny” atly Rezolýusiýasy kabul edildi.

53. Gurbanguly Berdimuhamedow. // Bitarap Türkmenistan. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015.

54. Gurbanguly Berdimuhamedow. // TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGY: PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ SYÝASATY. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015.

55. Gurbanguly Berdimuhamedow. // TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGY: PARAHATÇYLYGYŇ WE ÖSÜŞIŇ SYÝASATY. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

56. Amangeldi Rahmanow. // BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASY WE ONUŇ ULGAMY. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2014.

57. Amangeldi Rahmanow. // TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY SYÝASATYNYŇ WE DIPLOMATIÝASYNYŇ TARYHY. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

58. Begenç Karaýew. // Halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk syýasaty. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

59. B.Karaýew, N.Gurbanow, G.Joraýew. // TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY SYÝASATY. Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017.

60. Gurbangeldiýew J. Türkmen bitaraplygy – onuň taryhy zerurlygyny döwrüň özi orta çykardy // Kitapda: Bitaraplyk – bagtyýarlyk binýady. – Aşgabat. 2010, 156-164 s.

61. Gurbangeldiýew J. Türkmen Lideriniň adamzat ähmiýetli başlangyçlary (Sebitde ulag-kom­munikasiýa infrastrukturasyny ösdürmek) // Nesil. – 2010. – 2 noý.

62. Gurbangeldiýew J. Türkmenistan we global energetika bazary (publisistik makalalar çeme­ni) // Watan. – 2015. – 28 maý. – 2015. – 2,4 iýun; – 28 iýul; – 10 noý.

63. Gurbangeldiýew J. Bitaraplygyň türkmen nusgasy: taryhy zerurlygy, gazanylan oňyn te­jribe we onuň ähmiýeti. // «Türkmenistanyň konstitusiýasy: döwlet­lilik, adalatlylyk, ylalaşyk we parahatçylyk» atly maslahatyň ýygyn­dysy. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2015. – 127 s.

64. Gurbangeldiýew J. Türkmenistanyň suw diplomatiýasy // Türkmenistan. – 2017. – 28 mart.

65. Gurbangeldiýew J. Türkmenistan – Energetika Hartiýasy: köptaraplaýyn çarçuwaly ylalaşyga tarap ýolda hyzmatdaşlyk netijeli häsiýete eýe bolýar // Türkmenistan – 2017. – 29 noý.

66. Gurbangeldiýew J. Energetika diplomatiýasy // Diýar. – 2009. – №6.

67. Gurbangeldiýew J. Geljegiň strategiýasy – global howpsuzlygyň arhitekturasyna Bitarap Türkmenistanyň täzeçe çemeleşişi // Garagum. – 2010. – №12. – 18-21 s.

68. Gurbangeldiýew J. Global energetika bazary hem-de Türkmenistanyň öňe süren iri taslamalary. // Türkmenistanyň nebiti-gazy we mineral serişdeleri. – 2021. – №2. – 6-9 s. 

69. Gurbangeldiýew J. Türkmenistanyň global energetika bazaryndaky orny. Роль Туркменистана на     глобальном энергетическом рынке // Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän «Energetika pudagynda innowasion tehnologiýalar: ylym, bilim we önümçilik» atly ylmy-amaly maslahatyň ylmy we ylmy-usuly makalalarynyň ýygyndysy. – Aşgabat.: «Ylym», 2021. – 9–15 s.

70. Gurbangeldiýew J. Milli Liderimiziň ulag diplomatiýasy // Türkmenistan. – 2016. – 25 noý.

71. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 2) Ýüpek ýolunyň ugrundaky diplomatiýa // Türkmenistan. – 2018. – 18 ýanw.

72. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 3) Ýüpek – diplomatik serişde hökmünde // Türkmenistan. – 2018. – 20 ýanw.

73. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 4) Düýelere derek parowozlar 5) Transaziýa magistraly- ýaňadan janlanan Ýüpek ýoly // Türkme­nistan. – 2018. – 23 ýanw.

74. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 6) Üçünji müňýyllykda Ýüpek ýoly diplomatiýasy 7) Anyk teklipler, kesgitli halkara başlangy­çlar // Türkmenistan. – 2018. – 6 few.

75. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 8) Gazak sähralaryndan Gürge­ne sary // Türkmenistan. – 2018. – 14 few.

76. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 9) Jeýhundan Hindiguş sary // Türkmenistan. – 2018. – 20 few.

77. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 10) Çyn-maçyn ýurduna giden hatarly kerweniň geldi // Türkmenistan. – 2018. – 4 aprel.

78. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy.11) Hazar–Ýewraziýanyň deňiz derwezesi // Türkmenistan. – 2018. – 10 aprel.

79. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 13) Diýarymyzyň polat «guşak­lary» // Türkmenistan. – 2018. – 30 iýul.

80. Gurbangeldiýew J. Arkadagyň ulag diplomatiýasy. 14) Diýarymyzyň howa «guşak­lary» // Türkmenistan. – 2018. – 4 awg.

81. Гурбангельдыев Дж. Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия–Энергетический мост мира // Нейтральный Туркменистан – 2018. – 19 few.

82. Gurbangeldiýew J. Suw — gymmatly hazyna. Türkmenistanyň suw diplomatiýasy onuň gadyrynyň bilinmegine, geljek nesiller üçin aýawly saklanylmagyna gönükdirilendir // Diýar. – 2018. – №8. – 8-9 s.

83. Gurbangeldiýew J. Dostlugyň we hyzmatdaşlygyň deňzi. 5. Hazarýaka ulag-lo­gistika taslamalary // Türkmenistan. – 2019. – 26,27,29 iýul.

84. Gurbangeldiýew J. Suw diplomatiýasy Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji daşary syýasy başlangyçlarynyň möhüm ugry hökmünde // «Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy — ykdysadyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň ösüşiniň hukuk esasy» atly ylmy-amaly maslahatyň tezis­leri. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019. – 223-225 s.

85. Gurbangeldiýew J. Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 1. Taryhy gözbaşlar, mizemez kökler // Türkme­nistan. – 2021. – 8 fewr.

86. Gurbangeldiýew J.  Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 2. Töwellaçylyk däbi — öňüni alyş diplomatiýasynyň türkmen nusgasy // Türkme­nistan. – 2021. – 23 fewr.

87. Гурбангельдыев Дж. МУДРОСТЬ И СИЛА ДИПЛОМАТИИ: исторические корни миролюбия // Нейтральный Туркменистан. – 2021. – 23 фев.

88. Gurbangeldiýew J. Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 3. Parahatçylyk sazy // Türkme­nistan. – 2021. – 21 mart.

89. Gurbangeldiýew J.  Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 4. Öňüni alyş diplomatiýasy // Türkme­nistan. – 2021. – 12 apr.

90. Gurbangeldiýew J.  Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 5. Bitaraplyk — asudalygyň aýdyň ýoly // Türkme­nistan. – 2021. – 7 iýun.

91. Gurbangeldiýew J. Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 6. Bitaraplyk – goňşyň öýündäki asudalyk // Türkme­nistan. – 2021. – 16 awg.

92. Gurbangeldiýew J.  Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 7. Parahatçylygy dörediji taslamalar // Türkme­nistan. – 2021. – 27 awg.

93. Gurbangeldiýew J. Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 8. Ösüş arkaly parahatçylyk // Türkme­nistan. – 2021. – 26 okt.

94. Gurbangeldiýew J.  Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty. 9. Parahatlyk daragty // Türkme­nistan. – 2021. – 15 dek.

95. Gurbangeldiýew J. MILLI LIDERIMIZIŇ PARAHATÇYLYK SENASY dünýäniň diregi bolan ynamy dikeltmäge çagyryşdyr // Türkme­nistan. – 2022. – 7 ýanw.

96. Gurbangeldiýew J.  Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy: ýetilen sepgitler, iri taslamalar, derwaýys wezipeler // Türkme­nistan. – 2022. – 17 ýanw.

97. Gurbangeldiýew J. Türkmen dutary — parahatçylygyň ilçisi // Türkme­nistan. – 2022. – 4 few.

98. Gurbangeldiýew J. Bitaraplyk — bagtyýarlyk binýady // Milli goşun. – 2017. – №4. – 12-17 s.

99. Gurbangeldiýew J. BITARAPLYGYŇ TÜRKMEN NUSGASY taryhy zerurlygy, gazanylan oňyn tejribe, halkara ähmiýeti // Garagum. – 2015. – №12. – 47-55 s.

100. Gurbangeldiýew J. Parahatçylygy döretmek sungaty türkmen Bitaraplygyny halkara gatnaşyk­larynda aýratyn fenomene öwürdi // Milli goşun. №1. – 2020, 4-7 s.

101. Gurbangeldiýew J. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň strategik esaslary // Türkmenistanyň daşary   syýasaty we diplomatiýasy. №3. – 2020, 71-80 s.

102. Gurbangeldiýew J.  Bitaraplyk — parahatçylyk daragty // Milli goşun. №4. – 2020, 32-36 s.

103. Gurbangeldiýew J.  «DIALOG — PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI» ŞYGARY: parahatçylygyň hem-de ynanyşmagyň täze mazmuny// Интернет газета «Международные новости» (МИД Туркменистана), №58, – 2022, – 24 янв.

104. Gurbangeldiýew J. Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy // Türkmenistanyň daşary syýa­saty we diplomatiýasy. – 2016. – №3. – 57-65 s. 115

105. Gurbangeldiýew J. Ulag diplomatiýasy – milli Liderimiziň syýasatynda ileri tutulýan ugur // Diýar. – 2016. –№9. – 18-19 s.

106. Gurbangeldiýew J. Bitaraplygyň türkmen nusgasy // Diýar. – 2016. – №12 – 8-9 s.

107. Jumagulyýew. Постоянный Нейтралитет Туркменистана: стратегия мира и развития// «Возрождение» žurnaly, №2, 2018.

108. Jumagulyýew.  Транспортная дипломатия Туркменистана: плодотворное международное сотрудничество// «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnaly, №2, 2019 ý.

109. Jumagulyýew.  Türkmenistan – BMG: parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ählumumy abadançylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk.// «Diýar» žurnaly, №4, 2019 ý.

110. Jumagulyýew. Abadançylygyň we ählumumy ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk// «Zenan kalby» žurnaly, №6, 2019 ý.

111. Jumagulyýew. Туркменистан-ООН: новые грани сотрудничества// «Возрождение» žurnaly, №9, 2019.

112. Jumagulyýew.  Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň syýasaty// «Döwlet abat - serhet abat» žurnaly, №1, 2020.

113. Jumagulyýew. Туркменистан – ООН: сотрудничество во имя достижения целей устойчивого// “Возрождение” žurnal, №4, 2020

114. Jumagulyýew.  Türkmenistanyň global energetika howpsuzlygy meseleleri boýunça halkara başlangyçlary// “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy-amaly maslahatyň tezisler ýygyndysy, Aşgabat, “Ylym”. 2020

115. Jumagulyýew.  Global energetika howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk// «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnaly, №2, 2020 ý.

116. Jumagulyýew. Роль Туркменистана в обеспечении глобальной энергетической безопасности.// Gazagystan Respuklikasynyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen “Bazar we netijeli önümçilik” atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň ylmy makalalarynyň ýygyndysy, Gazagystan Respublikasy, Kokşetau ş., 2021 ý. 256-259 sah.

117. Jumagulyýew. Parahatçylyk we ynanyşmak: taryhy arabaglanyşyk.// “Magtymguly Pyragy we türkmen halkynyň Garaşsyz döwletlilik taglymaty” atly halkara ylmy-amaly maslahaty, Aşgabat ş., 26.06.2021 ý.

118. Jumagulyýew. Türkmenistanyň energetika diplomatiýasynyň sebit howpsuzlygyny we durnukly ösüşi üpjün etmekde ähmiýetli orny// Bagtyýarlyk döwrüniň ýaş alymlarynyň ylmy gadamlary, Aşgabat, “Ylym”. 2020

119. Jumagulyýew. Durnukly ösüşiň maksatlarynyň wezipelerini kesgitlemekde we işläp düzmekde Türkmenistanyň goşandy// Halkara gatnaşyklarynyň derwaýys meseleleri: ylmy-döredijilik çemeleşmeler, Aşgabat, “Ylym”. 2021

120. Jumagulyýew. Türkmenistanyň durnukly ekologiýa abadançylygyny gazanmak we gaýtadan dikeldilýän energiýany ösdürmek boýunça hyzmatdaşlygynyň syýasy-diplomatiki tejribesi// Ylym ösüşleriň ygtybarly binýadydyr, Aşgabat, “Ylym”. 2021

121. Jumagulyýew. Ýaşyl energetika we durnukly ösüş// “Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri”, №12, 2021 ý.

122. Jumagulyýew. ТАПИ: гармония геоэкономических интересов// “Foreign Business in Georgia”  žurnaly, №12, 2021 ý.

123. Jumagulyýew.  Потенциал для развития возобновляемых источников энергии в Центральной Азии//  “Образование и наука в России и за рубежом” ylmy žurnaly, №2, 2022 ý.

124. Jumagulyýew.  TÜRKMENISTANYŇ “ÝAŞYL ENERGETIKANY” ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA HALKARA HYZMATDAŞLYGY// “Türkmenistanda ylym we tehnika”  ylmy žurnaly, №1, 2022 ý.

125. Jumagulyýew. Türkmenistanyň energiýanyň geljegi uly bolan ugurlaryny ösdürmek boýunça hyzmatdaşlygy// “Bilim”  ylmy žurnaly, №2, 2022 ý.

126. Jumagulyýew. ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВА И ПОТЕНЦИАЛЫ// сборник трудов международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и докторантов «Рынок и эффективность производства – 19», посвященной 30-летию Гуманитарно-технической академии, Республика Казахстан, Кокшетау: ГТА, 2022 . 214-217 сс.

127. Jumagulyýew. ЭФФЕКТИВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРКМЕНИСТАНА В СФЕРЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ// сборник трудов международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и докторантов «Рынок и эффективность производства – 19», посвященной 30-летию Гуманитарно-технической академии, Республика Казахстан, Кокшетау: ГТА, 2022 . 217-220 sah.

128. Jumagulyýew.  Возможности применения инновационных технологий в обучении использования возобновляемых источников энергии// “Проблемы и перспективы технологического образования в Росии и зарубежом”  сборник трудов участников международной научно-практической конференции, Российская Федерация, Tюмень, 2022 ý.

129. Jumagulyýew. TÜRKMENISTANYŇ WODOROD ENERGETIKASYNY ÖSDÜRMEK BABATYNDA HALKARA BAŞLANGYÇLARYNYŇ YLMY-AMALY ESASLARY// «TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA 30 ÝYL:  TÄZE TARYHY EÝÝAM WE KANUNÇYKARYJYLYK IŞINIŇ HÄZIRKI ZAMAN TEJRIBESI»  atly ylmy-amaly maslahatyň tezisler ýygyndysy, Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy. 2022

130. Jumagulyýew. DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNA ÝETMEKDE TÜRKMENISTANYŇ “ÝAŞYL ENERGETIKANY” ÖSDÜRMEK SYÝASATYNYŇ ÄHMIÝETI// «BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNDE YLYM-BILIM ULGAMY ÖSÜŞ ÝOLUNDA»  atly ylmy-amaly maslahatyň tezisler ýygyndysy, Aşgabat, Ylym. 2022

131. Jumagulyýew. Hydrogen energy: a future perspectives // Business Central Asia (India) magazine, New Delhi, India. April, 2022

132. Türkmenistanyň  ulag-üstaşyr geçelgeleri:halkara hyzmatdaşlygynda // “Diýar žurnaly” №1. 2016

133. Türkmenistanyň  ulag-üstaşyr geçelgeleri halkara hyzmatdaşlygy. Türkmenistanyň durnukly ulag ulgamyny döretmek baradaky halkara başlangyçlarynyň dabaranlamagy ylmy makalalaryň ýygyndysy // Türkmen döwlet neşirýat gullugy Aşgabat 2017 ý.

134. Türkmenistanyň ulag diplomatiýasy: ösüşi we halkara hyzmatdaşlygy. Bagtyýarlyk döwrüniň ýaş alymlarynyň ylmy gadamlary  ylmy makalalaryň ýygyndysy // Türkmen döwlet neşirýat gullugy Aşgabat 2018 ý.

135. «Lazurit ugry Orta Gündogary Ýewropa bilen baglanyşdyrýan halkara multimodal ulag-üstaşyr geçelgesi» // «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly ylmy-tejribe žurnaly.№1. 2019 ý.

136. «Hazar deňziniň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri» // «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly ylmy-tejribe žurnaly.№4.2019 ý.

137. «Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri we bu babatda  Türkmenistanyň  öňe süren halkara başlangyçlary» // «Türkmenistanyň Senagaty » atly  ylmy-tehniki  žurnaly.2020. №4


Guramaçylyk topary
T/b Suraty Familiýasy we ady Salgysy Okaýan mekdebi
1
Öwezow Ýagşymyrat Aşgabat şäheri Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy
2
Hudaýberdiýewa Nurana Aşgabat şäheri Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň 10-njy synp okuwçysy
3
Baýlyýew Hojamyrat Mary welaýaty Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen  mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy
4
Hallyýew Yhlas Ahal welaýaty Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk-mekdep internatynyň 10-njy synp okuwçysy
5
Öwezgylyjow Kadyrmyrat Ahal welaýaty Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň 11-njy synp okuwçysy
6
Akmyradow Kakageldi Ahal welaýaty Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen  mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy
7

Meýlisowa Şasenem

Mary welaýaty Mary welaýatynyň Mary şäheriniň iňlis dili we ynsançylyk ugurly okuw dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň
11-nji synp okuwçysy
8
Tagannyýazowa Intizar Balkan welaýaty Balkan welaýaty, Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 22-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy


Şeýle hem bu barada şu ýerden okap bilersiňiz! 

https://iirmfa.edu.tm/new/parahatcylygyn-yas-caparlary-bilen-gecirilen-okuw-sapagy

https://turkmenportal.com/tm/blog/48522/parahatchylygyn-yash-chaparlary-akylpayhas-basleshiginin-yenijileri-belli-boldy

https://tmcars.info/news/show/2719350249?lang=tm

https://gozle.com.tm/turkmenistanda-parahatcylygyn-yas-caparlary-akyl-payhas-baslesigin-yenijileri-belli-boldy-https-turk-11991.html

https://gozle.com.tm/parahatcylygyn-yas-caparlary-atly-akyl-payhas-baslesiginin-final-oyny-gecirildi-12012.html

https://turkmengazet.com/parahatcylygyn-yas-caparlary-atly-akyl-payhas-baslesiginin-final-oyny-gecirildi/