“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýnuna gatnaşyjylara okamak maslahat berilýän edebiýatlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýnunyň «Oguz han eýýamy hem-de türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri» temasy boýunça geçirilýänligini mälim edýäris. Şunuň bilen baglylykda, şu aşakda görkezilen edebiýatlar bilen goşmaça tanyşmagy teklip edýäris:

1. Gurbanguly Berdimuhamedow. “Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”. I neşir. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017.

2. Gurbanguly Berdimuhamedow. “Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”. II neşir. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2018.

3. Gurbanguly Berdimuhamedow. «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy». Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016.

4. Ö.Gündogdyýew. «Türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan». Aşgabat, Ylym, 2002.

5. “Oguznama”, Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli Golýazmalar instituty, (R. Godarowyň çapa taýýarlamagy esasynda) Aşgabat, 2001.

6. “Oguzname (Kazan nusgasy)”, Istanbul, 2015.

7. Abulgazy Bahadur han. Türkmenleriň nesil daragty. – Aşgabat, 1992

8. Atanyýazow S. Şejere (Türkmeniň nesil daragty).–Aşgabat, 1994.

9. Andalyp Nurmuhammet. Şygyrlar hem poemalar. –Aşgabat, 1990.

10. Umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 5-11-nji synplary üçin “Türkmenistanyň taryhy”  we “Dünýä taryhy” kitaplarynyň bäsleşigiň I tapgyrynyň temasy bilen baglanyşykly maglumatlar.

  Guramaçylyk topary