“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýnuna gatnaşyjylara okamak maslahat berilýän edebiýatlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýnunyň «Oguz han eýýamy hem-de türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri» temasy boýunça geçirilýänligini mälim edýäris. Şunuň bilen baglylykda, şu aşakda görkezilen edebiýatlar bilen goşmaça tanyşmagy teklip edýäris:

1. Gurbanguly Berdimuhamedow. “Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”. I neşir. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2017.

2. Gurbanguly Berdimuhamedow. “Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi”. II neşir. Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2018.

3. Gurbanguly Berdimuhamedow. «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy». Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2016.

4. Ö.Gündogdyýew. «Türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan». Aşgabat, Ylym, 2002.

5. “Oguznama”, Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli Golýazmalar instituty, (R. Godarowyň çapa taýýarlamagy esasynda) Aşgabat, 2001.

6. “Oguzname (Kazan nusgasy)”, Istanbul, 2015.

7. Abulgazy Bahadur han. Türkmenleriň nesil daragty. – Aşgabat, 1992

8. Atanyýazow S. Şejere (Türkmeniň nesil daragty).–Aşgabat, 1994.

9. Andalyp Nurmuhammet. Şygyrlar hem poemalar. –Aşgabat, 1990.

10. Umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 5-11-nji synplary üçin “Türkmenistanyň taryhy”  we “Dünýä taryhy” kitaplarynyň bäsleşigiň I tapgyrynyň temasy bilen baglanyşykly maglumatlar.

11. Şan-şöhratly Hunlar / Oguz han - http://kitapcy.com/news/san_sohratly_hunlar_oguz_han/2020-11-14-12664

12. Ata RAHMANOW. 23.07.1999 ý, "Edebiýat we sungat" gazeti. - Oguz döwletiniñ illeri. //http://kitapcy.com/news/oguz_dowletinin_illeri/2020-05-01-11379 

13. Öwez GÜNDOGDYÝEW, taryh ylymlarynyñ kandidaty.  "Diýar" žurnaly, 1997 ý. No: 2-3. - Geçmişdäki baýdaklarymyz //http://kitapcy.com/news/gecmisdaki_baydaklarymyz/2020-04-03-11116

14. Akynçylar otrýady. // http://kitapcy.com/news/akyncylar_otryady/2020-03-26-11005

15. Prof. Dr. Mehmet ALPARGU, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye. - Türküstan hanlyklary // http://kitapcy.com/news/turkustan_hanlyklary/2020-03-23-10978

16. Orun we ülüş meselesi // Orun we ülüş meselesi

17. Türkmenleriñ nesil daragty // http://kitapcy.com/news/turkmenlerin_nesil_daragty/2019-12-08-9580

18. Öwez GÜNDOGDYÝEW, taryhçy. "WATAN" gazeti, 1997 ý. Oguz han. http://kitapcy.com/news/oguz_han/2018-09-14-2471

19. Овез ГУНДОГДЫЕВ, ведущий научный сотрудник Государственного института культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока при Президенте Туркменистана, профессор. Из истории туркменской дипломатии // http://kitapcy.com/news/iz_istorii_turkmenskoj_diplomatii/2019-05-22-7039

20. Öwez GÜNDOGDYÝEW, Taryh ylymlarynyñ kandidaty. Esger. 13.11.1997 ý. Oguz türkmenleriniñ harby jemgyýeti // http://kitapcy.com/news/oguz_turkmenlerinin_harby_jemgyyeti/2020-05-26-11555 

21. Osman ÖDE. Merdana türkmen esgerleriniñ gazanan has beýik ýeñişleri / hronologiýa // http://kitapcy.com/news/merdana_turkmen_esgerlerinin_gazanan_has_beyik_yenisleri_hronologiya/2019-02-07-5073 

22. Oguz han jemgyýeti. // http://kitapcy.com/news/oguz_han_jemgyyeti/2019-03-04-5622

23. Osman Öde. Türkmen harby taryhy: Türkmenlerde atabeglik //  Türkmen harby taryhy: Türkmenlerde atabeglik - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com) 

24. Osman Öde. Türkmenistanyñ Bitaraplygy we onuñ taryhy gözbaşlary // Türkmenistanyñ Bitaraplygy we onuñ taryhy gözbaşlary - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

25. Osman Öde. BEÝIK OGUZ-TÜRKMEN DÖWLETI (VIII – IX asyrlar) //  Beýik Oguz-Türkmen döwleti - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

26. Osman Öde. Ezeli Oguz-Türkmen döwletiniñ taryhy / dowamy/. 2. Oguz han Türkmeniň öküz sypaty // Ezeli Oguz-Türkmen döwletiniñ taryhy / dowamy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

27. Osman Öde. EZELI OGUZ-TÜRKMEN DÖWLETINIŇ TARYHY (miladydan öňki III müňýyllyk). 1. Oguz han Türkmeniň Aý sypaty // Ezeli Oguz-Türkmen döwletiniñ taryhy - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

28. Osman Öde. Oňonlar //  Oñonlar - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Edebi makalalar (kitapcy.com)

29. Baýramgeldi ÇARYÝEW.  ALTYN ÝAÝ, KÜMÜŞ OKLAR ýa-da türkmenleriň gudratly nagyşlary barada söhbet //  Altyn ýaý, kümüş oklar - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

30. Baýramgeldi ÇARYÝEW.  BOZULMAZ, OGUZ BOÝUMYZ ýa-da mukaddes ýigrimi dörtlük barada söhbet //  Bozulmaz Oguz boýumyz - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

31. Baýramgeldi Çaryýew.  Gök böri //  Gök böri - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

32. Baýramgeldi Çaryýew. Sary öküz - oguzlaryñ ilkinji oñony //  Sary öküz - oguzlaryñ ilkinji oñony - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com)

33. J.Annaorazow. DÖWLET GURSAÑ, TÜRKMENI ÇAGYR (Oguz han Türkmenden gaýdýan döwletlilik ýolumyz hakynda söhbet). // Döwlet gursañ, türkmeni çagyr - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com) 

34. Jumadurdy ANNAORAZOW. TÜRKMENIŇ TYLLA TAGTY (Türkmenlerde tagty miras almak dessury barada) // Türkmeniñ tylla tagty - TÜRKMEN EDEBIÝATY - Taryhy makalalar (kitapcy.com) 


Guramaçylyk topary