“Magtymguly Pyragynyň çuňňur pikir-paýhaslary we häzirkizamanyň möhüm meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli professor-mugallymlaryň, aspirantlaryň, alymlaryň gatnaşmagynda geçiriljek “Magtymguly Pyragynyň çuňňur pikir-paýhaslary we häzirkizamanyň möhüm meseleleri” atly ylmy-amaly maslahata tabşyryljak makalalary resmileşdirmeklige 

TALAPLAR

1. Makalanyň ady we mazmuny maslahatyň temasyna gabat gelmelidir, ýagny Magtymguly Pyragynyň pikir-paýhaslary, garaýyşlary bilen häzirkizamanyň möhüm meseleleriniň özara baglanyşygyny açyp görkezmelidir.

2. Ylmy makala türkmen dilinde hödürlenip bilner.

3. Maslahata gatnaşyjy diňe bir makala hödürläp biler we makalanyň ikiden köp awtory bolmaly däldir. Makalada awtor (awtorlar) tarapyndan geçirilen ylmy-barlag işleriň netijeleri beýan edilmelidir.

4. Makalanyň möçberi A4 (210×297 mm) formatda, 5 sahypadan geçmeli däldir.

5. Makalanyň teksti Times New Roman şrifti bilen ýazylmaly we bir faýlda saklanylmaly hem-de aşakdaky görnüşde bolmaly:

  1. awtoryň (awtorlaryň) ady, familiýasy (dolulygyna) we wezipesi gözkezilmeli setiriň sag tarapy boýunça deňlemek bilen 14­­-lik şriftde goýygara ýazmaly;
  2. makalanyň ady  baş harplar bilen setiriň merkezi boýunça deňlenilmeli we adaty 16-lyk şriftde goýygara görnüşde ýazylmaly;
  3. makalanyň galan bölegini ýazmazdan ozal 1 setir goýbermeli;
  4. makalanyň we annotasiýalaryň esasy mazmuny 14 ölçegdäki adaty şrift bilen ýazylmaly we setiriň ini boýunça deňlenilmeli. Setirleriň arasy 1-lik ölçegde bolmaly;
  5. Matematiki formulalar kompýuterde degişli formula redaktorlarynyň kömegi bilen ýazylmaly;
  6. sahypa ölçegi: ýokary we aşak taraplarda — 2,0 sm, çep tarapda — 2,5 sm, sag tarapda — 1,5 sm.
  7. Edebi çeşmeleriň salgylanmalary nutugyň beýanynda inedördül ýaýyň içinde sanlar bilen belgilenilýär: [1; sah.5], [2], [3—5] we ş.m. Edebiýatlaryň sanawy nutugyň gysgaça beýanynyň ahyrynda ýerleşdirilmeli, olaryň öň ýanyndan EDEBIÝATLAR diýen sözbaşy ýazylmaly.

6. Ylmy işiň aýratynlyklaryna baglylykda makala şekiller, formulalar we tablisalar görnüşinde beýan etmäge ýol berilýär. Bu ýagdaýda her bir şekil sahypanyň görkezilen ölçeginden çykmaly däl, şrifti bolsa 14 pt-dan az bolmaly däl. Makalanyň umumy göwrümi şekiller, formulalar we tablisalar bilen bilelikde A4 formatdaky 5 sahypadan geçmeli däldir.

7. Makala Word formatynda kabul edilýär (doc we docx giňeltmesi bilen).

8. Makala kabul edilenden soňra awtor tarapyndan hödürlenilen düzedişler we goşundylar kabul edilmeýär.

9. Kabul edilen resminamalar yzyna gaýtarylmaýar.

10. Makala awtoryň işleýän (okaýan) edarasynda seredilmeli we edaranyň ýolbaşçysy tarapyndan gol çekilen hat üsti bilen ugradylmaly.

11. Hata hökmany suratda makalanyň we annotasiýalaryň elektron görnüşleri hem goşulmaly.

12. Elektron faýllary arhiwirlemeli däl!

13. Makalaryň derwaýyslygy esasynda saýlamak hukugyny guramaçylyk topary özünde saklaýar.


Awtor(lar)yň / gatnaşyjy(lar) nyň familiýasy, ady, atasynyň ady

Bilim edarasynyň ady
Wezipesi, ýyly

Alymlyk derejesi, alymlyk ady

Telefonlar (şäher koduny goşmak bilen)

e-mail poçta

Makalanyň ady

Bellik


Habarlaşmak üçin: +99312226960; +99312226851;